Povabilo za prijavo izdelka na javni natečaj ODNOS za TAM-TAMovo Ulično galerijo na Vegovi v Ljubljani

Javni zavod Mladi zmaji v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom objavlja javno povabilo za sodelovanje v natečaju TAM-TAMova ulična galerija. Najbolj kreativni mladi bodo dobili priložnost objaviti svoja dela na plakatnih mestih v Ljubljani.

Ulična galerija nas v javnem prostoru ulice preseneti z umetnostjo, saj je tam ne pričakujemo. V roke je dana mladim, da skozi svoja videnja prikažejo stanje družbe. Iščemo ideje mladih, ki se ponazorijo skozi dela, ki se lahko razstavijo v ulični galeriji. Mladi dobijo prostor za javno in artikulirano kritiko družbe. Iščemo interpretacije sedanjosti, ki mimoidoče spodbujajo k ozaveščanju trenutnega stanja ali razmišljanja o trenutku in kraju.

Enoletni cikel je namenjen mladim ter njihovi interpretaciji sodobnosti. Dvojice besed so osnovne iztočnice za raziskovanje odnosa/razmerja med posameznimi pomeni. Dvojice so namigi za pripravo mesečnega koncepta posamezne razstave:

Svetloba – Tema (april 2021)
Mladost – Starost (maj 2021)
Pravica – Odgovornost (junij 2021)
Energija – Vibracija (julij 2021)
Potovanje – Delo (avgust 2021)
Izobraževanje – Bogastvo (september 2021)
Praznovanje – Vsakodnevje (oktober 2021)
Apatija – Ignoranca (november 2021)
Osamljenost – Družba (december 2021)
Kultura – Zdravje (januar 2022)
Narava – vesolje (februar 2022)

Pomenske dvojice spodbujajo k odkrivanju večplastnosti razmerij med posameznimi besedami, zato se cikel posameznih razstav imenuje “ODNOS“.

foto: Simon Pelko

Cilj natečaja:

Skupaj s teboj želimo ustvariti utrip mesta. V Ljubljani želimo pomagati mladim pri uresničevanju idej in potencialov in predstavitvi samih sebe kot umetnikov. Namen akcije je spodbujanje in opolnomočenje mladih umetnikov, ki skozi svoja dela lahko predstavijo interpretacijo sodobnosti in dobijo prostor za razstavo svojih izdelkov. Cilj je tudi spodbujanje družbene kritičnosti in angažiranja, ki spodbuja mlade v participacijo in nadaljnje razmišljanje.

Kdo lahko sodeluje:

Poziv je namenjen vsem mladim umetnikom do dopolnjenega 29. leta starosti, ki delujejo na različnih področjih oblikovanja in uporabljajo različne tehnike (grafika, fotografija, slika itd.). Posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom, šolarjem, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo izdelka na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa določila in pogoje natečaja.

Nagrade:

Strokovna komisija bo vsak mesec izbrala do tri izdelke / plakate, ki bodo natisnjeni in vsaj 25 dni javno objavljeni na plakatni površini TAM-TAM na Vegovi ulici v Ljubljani.

Roki:

Predvidenih je 11 razstav izdelkov, po ena vsak mesec. Rok za oddajo del je vključno do vsakega 5. v mesecu, do 24:00.

Roki za prijavo so:

Ponedeljek, 5. 4. 2021 do 24:00 / tema: Svetloba – Tema

 • Sreda, 5. 5. 2021 do 24:00 / tema: Mladost – Starost
 • Sobota, 5. 6. 2021 do 24:00 / tema: Pravica – Odgovornost
 • Ponedeljek, 5. 7. 2021 do 24:00 / tema: Energija – Vibracija
 • Četrtek, 5. 8. 2021 do 24:00 / tema: Potovanje – Delo
 • Nedelja, 5. 9. 2021 do 24:00 / tema: Izobraževanje – Bogastvo
 • Torek, 5. 10. 2021 do 24:00 / tema: Praznovanje – Vsakodnevje
 • Petek, 5. 11. 2021 do 24:00 / tema: Apatija – Ignoranca
 • Nedelja, 5. 12. 2021 do 24:00 / tema: Osamljenost – Družba
 • Sreda, 5. 1. 2022 do 24:00 / tema: Kultura – Zdravje
 • Petek, 5. 2. 2021 do 24:00 / tema: Narava – Vesolje

Izdelek mora prijavitelj  oddati v elektronski obliki na e-naslov: ulicnagalerija@mladizmaji.si do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v navedenem roku in bodo izpolnjevale pogoje iz te točke. Pogoj za pravilno prijavo je, da prijavitelj v elektronskem sporočilu navede naslednje podatke in priloži spodaj navedene formate in velikosti plakatov:

 1. Ime in priimek avtorja oz. Avtorjev.
 2. Morebitna agencija, studio, samostojni ustvarjalec/ka, študent/ka (naziv fakultete ali akademije, ki jo študent/ka obiskuje, smer), dijak/inja (naziv srednje šole).
 3. Prijavitelj mora v predmetu elektronske pošte (Subject) navesti: Prijava – Ulična galerija/ tema: (na primer: Energija – Vibracija).
 4. Izdelek mora biti priložen v naslednji obliki datoteke:Datoteka za razstavne površine (velikosti 199,5 cm x 138,5 cm v merilu 1:1 ali 39,9 x 27,7 cm v merilu 1:5; 300 dpi, CMYK barvna slika, morebitni teksti naj bodo v krivuljah).naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej navodila za pripravo datotek za razstavne površine)naslov_plakat-komisija (v formatu JPG brez)
 5. Prijavitelj lahko odda največ en plakat na mesec (vsak mesec je druga tematika), in je lahko izbran samo enkrat v obdobju trajanja natečaja.
 6. Na natečaj na podlagi tega povabila se lahko prijavijo mladi do dopolnjenega 29. leta starosti.

Vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev tega povabila, bodo izločene iz ocenjevanja.

Avtorske pravice:

Prijavitelj ohrani na izdelku moralne avtorske pravice, ki bodo realizirane z dosledno navedbo imen_a na vseh informativnih in promocijskih materialih projekta. Prijavitelj ima pravico, da se upre vsaki skazitvi, okrnitvi ali drugačni spremembi svojega dela ali imena, ki bi nastala brez njegovega privoljenja. Z oddajo izdelka v skladu s pogoji tega povabila prijavitelj na javni zavod Mladi zmaji časovno in krajevno neomejeno prenaša vse materialne avtorske pravice na izdelku, ki ga je poslal v prijavi.

Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Varstvo osebnih podatkov:

Prijavitelj z oddajo izdelka izrecno soglaša z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je navedel ali priložil k prijavil. Javni zavod Mladi zmaji bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval in zbiral v skladu z določili zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namene izvedbe projekta ODNOS, TAM-TAMova ulična galerija. Javni zavod Mladi zmaji bo vse osebne podatke prijaviteljev nemudoma po tem, ko bo zaključil postopek ocenjevanja, trajno izbrisal.

Ocenjevalna komisija:

4-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Andrej Lamut, fotograf
 • Patrik Dvorščak, slikar
 • Alja Košar, grafičarka
 • Zia Perko Rogelj, študentka komunikologije

Ocena in izbor izdelkov:

Komisija bo izmed prijavljenih del izbrala tiste, ki bodo dosegli največ točk, glede na kriterije.

Elementi oziroma kriteriji ocenjevanja izdelkov:

 1. vsebinski kontekst (povezanost s posamezno razpisano temo);
 2. izvirnost ideje;
 3. inovativnost oblikovanja;
 4. razumevanje medija ulične razstave;
 5. komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji).

Pri vsakem kriteriju lahko posamezni izdelek prejme največ 5 točk. Pri čemer 1 točka pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično. Najvišje skupno doseženo število točk je 25.

Vsak prijavljeni izdelek mora na posameznem elementu oziroma kriteriju ocenjevanja zbrati najmanj 3 točke, sicer je izločen iz ocenjevanja.

Komisija izbere do tri izdelke, ki prejmejo najvišje število točk.

Komisija sprejme svojo odločitev do datuma, določenega v tabeli, pod II. Fazo – izbor izdelka.

Objava del:

Plakati, ki bodo sledili prejeli največ točk in bodo upoštevali tehnične zahteve ter druge pogoje tega povabila, bodo objavljeni na družbenih omrežjih podjetja TAM-TAM in Javnega zavoda Mladi zmaji.

20 plakatov, ki ne bodo izbrani v projektu Ulična galerija in ne bodo objavljeni na Vegovi ulici v Ljubljani in na družbenih omrežjih, bodo objavljeni na platformi Discord, v digitalnem mladinskem centru Mladih zmajev – DigiMC.

Dodatno priporočilo:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatov. Še posebej je potrebno upoštevati, da bodo mestni plakati objavljeni zunaj, na ulici, zato  naj bo plakat oblikovan tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Kreativna rešitev bo sestavljena iz treh delov (triptih), vsak del bo izbran posebej. Potrebno je razmisliti, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd.

Rok objave natečaja:

Ta natečaj bo objavljen do 05.01.2022.

Besedilo natečaja in pogoje za sodelovanje najdete v priponki.

Povabilo Javni natečaj ODNOS (PDF)
Maja Mojškerc|2021-06-07T13:55:57+02:0016.03.2021|LJUBA IN DRAGO, RAZSTAVA, ULIČNA GALERIJA|